0
Košík 0 položek
Přihlášení Registrovat

Krejčovství Blažek košile Thomas Mason

Košile na míru
Thomas Mason

O Thomas Mason

Roku 1796 zalo­žil Sir Tho­mas Mason jednu z prv­ních fab­rik na výrobu bavl­ně­ných látek na košile a koši­lo­viny, které se od začátku vyzna­čo­valy tou nej­lepší kva­li­tou. Vyu­ží­vali jich krejčí v Lon­dýně při šití košil pro aris­to­kra­cii a boha­tou vrstvu oby­va­tel­stva a brzy se tyto látky začaly vyvá­žet do celého světa. Svoji kva­litu a svě­to­vost si značka udr­žela po celou dobu své exis­tence a roku 1990 byla odkou­pena rodin­nou fir­mou Albini spolu s dvou­setle­tým dědic­tvím nepře­ber­ného množ­ství dez­énů a kvalit.

Kolekce Tho­mas Mason Bespoke obsa­huje kolem 850ti růz­ných mate­ri­álů s roz­díl­nými struk­tu­rami, utka­ných z přízí různé síly. Nabí­zíme mate­ri­ály utkané z přízí od 80/2 až po 300/2, což je jeden z nej­jem­něj­ších mate­ri­álů, jaký se vůbec nechá utkat. Vše je pře­hledně roz­dě­leno do 7 knih. K dis­po­zici je spousta kla­sic­kých dez­énů v růz­ných bar­vách, zákaz­ník ale může volit i barvy a dez­ény výstřední a jedi­nečné. Kolekce obsa­huje též nabídku denimů a žer­zejů, nabí­zíme sezónní mate­ri­ály v kom­bi­naci bavlna-kašmír pro chladné zimní období a bavlna-len na léto.

Naše kolekce není sta­tická, Tho­mas Mason chápe, že je třeba oži­vit nabídku novin­kami. Jedna z knih tak odráží sezónní módní trendy, kaž­dého půl roku je tato kniha aktu­a­li­zo­vána a jsou obmě­ňo­vány i další knihy, aby byl náš zákaz­ník neu­stále trendy.

Dohro­mady můžeme zákaz­ní­kovi nabíd­nout uni­kátní výběr mate­ri­álů vhod­ných pro různé pří­le­ži­tosti, mate­ri­álů, které umožní zákaz­ní­kovi cítit se v každé košili jedinečně.

Číst více