Pravidla zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů

Informační memorandum společnosti BLAŽEK PRAHA a.s.

Vážený zákazníku,

dovolte nám informovat Vás o tom, jak ve společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. zpracováváme Vaše osobní údaje. Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s., IČO: 25624407, se sídlem Praha 10 − Hostivař, U Továren 261, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599 (dále jen „společnost BLAŽEK PRAHA a.s.“), která je provozovatelem sítě vlastních provozoven (dále jen „značkové prodejny Blažek“ či jednotlivě „značková prodejna Blažek“) a internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“) na internetových stránkách www.blazek.cz, je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

1.Osobní údaje

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. získává osobní údaje zákazníků v rozsahu objednávkového formuláře a registračního formuláře do Blažek klubu, dostupného buď on-line na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., nebo v tištěné podobě přihlášky do Blažek klubu, dostupné ve značkových prodejnách Blažek.

2. Oprávnění společnosti Blažek ke zpracování osobních údajů

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu uděleného souhlasu za účelem zajištění řádného fungování Blažek klubu, z titulu uzavřené smlouvy za účelem plnění práv a povinností společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. vůči zákazníkům (jako například data o objednávkách, nákupech a informace o platbách) a oprávněných zájmů společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., záznamy pohybů na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. (tzv. cookies), předcházení hackerských útoků apod.), a to po dobu trvání členství v Blažek klubu a po ukončení členství na dobu nezbytně nutnou za účelem ochrany oprávněných zájmů správce a pro vypořádání vztahů z ukončení členství (archivace atd.). Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je také oprávněna zpracovávat osobní údaje z titulu plnění právní povinnosti za účelem splnění povinností uložených společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. veřejnoprávními předpisy.

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je oprávněna osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení či pozvánek na akce pořádané společností BLAŽEK PRAHA a.s. Analýzy vztahující se k nákupnímu chování a chování v rámci Blažek klubu spočívají především ve vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky produktů a zkvalitnění poskytovaných služeb, a to včetně profilování. Profilováním rozumíme zpracování osobních údajů v podobě hodnocení některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. efektivně komunikovat se zákazníky, zejména je oslovovat s nabídkou zboží a služeb, které je opravdu zajímají.

Na základě uděleného souhlasu je dále společnost BLAŽEK PRAHA a.s. oprávněna provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na nabídky a/nebo benefity určené pro konkrétního zákazníka. Takové automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů, zejména při cílení zvláštních nabídek a výhod zákazníkům. V důsledku toho mohou jednotliví členové Blažek klubu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům.

Zájemci o členství ve věrnostním programu Blažek klub a členové Blažek klubu nemají povinnost své osobní údaje společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. poskytnout. V takovém případě je však společnost BLAŽEK PRAHA a.s. oprávněna neregistrovat zájemce do Blažek klubu, resp. členství ve věrnostním programu zrušit. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je oprávněna zrušit členství ve věrnostním programu i v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Uvedeným postupem není zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží a využívat služby společnosti BLAŽEK PRAHA a.s.

3. Předávání osobních údajů

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování Blažek klubu, společnostem skupiny BLAŽEK PRAHA a.s. nebo dalším osobám za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli dle předchozí věty se rozumí zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, dále marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým společnost BLAŽEK PRAHA a.s. aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s.

4. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Každý zákazník, který poskytl společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. své osobní údaje, má také právo:

a) požadovat od společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
b) na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
c) jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání; Na Vaši žádost Vám tyto informace poskytneme bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
d) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Odvolat souhlas je možné elektronicky na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., na e-mailové adrese dpo@blazek.cz nebo písemně na korespondenční adrese společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Každý zákazník, který poskytl společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. své osobní údaje, má dále právo: e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
f)vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva mohou zákazníci uplatňovat elektronicky na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., na e-mailové adrese dpo@blazek.cz nebo písemně na korespondenční adrese společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat také na telefonní infolince 844 844 830 nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo@blazek.cz.

Seznam zpracovatelů