Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub

Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub
(dále také jen „pravidla“)

1. Úvodní ustanovení

Věrnostní program Blažek klub (dále také jen „klub“) je program pro zákazníky společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., IČO: 25624407, se sídlem Praha 10 − Hostivař, U Továren 261, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599 (dále jen „společnost BLAŽEK PRAHA a.s.“), která je provozovatelem sítě vlastních provozoven (dále jen „značkové prodejny Blažek“ či jednotlivě „značková prodejna Blažek“) a internetového obchodu BLAŽEK PRAHA a.s. (dále jen „internetový obchod“) na internetových stránkách www.blazek.cz. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují vyplněním a potvrzením tištěné nebo on-line přihlášky, případně jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

2. Vznik členství v Blažek klubu

Členem klubu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky, která zcela a řádně vyplní tištěnou přihlášku do Blažek klubu nebo on-line registrační formulář a která vysloví souhlas se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub a vyjádří svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze zákazníků zřízené a spravované společností BLAŽEK PRAHA a.s., jakožto správcem těchto osobních údajů.

Po vyplnění tištěné přihlášky nebo on-line registračního formuláře do Blažek klubu je zákazníkovi (dále jen „člen klubu“) založen jeho zákaznický účet. Každý člen klubu má možnost přístupu ke svému klubovému účtu na internetových stránkách www.blazek.cz. K získání takového přístupu musí člen klubu uvést svoji e-mailovou adresu.

Přihlášku do Blažek klubu je možné na požádání získat v každé značkové prodejně Blažek. On-line registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.blazek.cz.

3. Odměny v Blažek klubu

Členové klubu jsou odměňováni podle výše kreditů, které získají za své nákupy formou Reward card. Za každý nákup ve značkových prodejnách Blažek nebo v internetovém obchodě Blažek jsou členovi klubu připsány na jeho zákaznický účet kredity. Jeden kredit člen klubu obdrží za stanovenou částku zaplacenou při nákupu podle přepočítacího koeficientu dle úrovně svého členství v Blažek klubu. Aktuální přepočítací koeficienty pro jednotlivé úrovně členství jsou vždy uvedeny na www.blazek.cz a dostupné jsou také ve značkových prodejnách Blažek. Příslušný počet kreditů za daný nákup se přidělí na zákaznický účet člena klubu nejpozději do 72 hodin od uskutečnění nákupu. Jeden získaný kredit má hodnotu 10 Kč. Minimální počet kreditů nutných pro vydání Reward card je 30 kreditů. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. může na základě splnění určitých předem stanovených podmínek přidělit členům Blažek klubu bonusové kredity.

Při odstoupení od právního úkonu (nejčastěji od kupní smlouvy), za který byly členovi připsány na zákaznický účet kredity, nebo při zneužití zákaznické karty Blažek si společnost BLAŽEK PRAHA a.s. vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet kreditů připsaných na zákaznický účet člena klubu.

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si dále vyhrazuje právo v případě podezření na zneužití zákaznické karty Blažek či v případě podezření na chybné připsání kreditů na zákaznický účet člena klubu omezit vydání Reward card či stornovat již přidělené kredity. O omezení vydání Reward card či o stornování kreditů bude člen klubu vždy písemně vyrozuměn.

Odvoláním Souhlasu se zpracováním osobních údajů zaniká členství člena klubu v Blažek klubu a doposud nasbírané kredity propadají ve prospěch společnosti BLAŽEK PRAHA a.s.

4. Zákaznická karta Blažek

Zákaznickou kartu Blažek získá zákazník (člen klubu) ihned po vyplnění tištěné přihlášky v kterékoli značkové prodejně Blažek. V případě on-line registrace prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.blazek.cz získá zákazník (člen klubu) zákaznickou kartu Blažek dodatečně v kterékoli značkové prodejně Blažek ihned po vyplnění tištěné přihlášky. Zákaznická karta se následně přiřadí k zákaznickému účtu v Blažek klubu.

Každému členu klubu může být vydána pouze jedna zákaznická karta Blažek. Člen klubu musí zákaznickou kartu Blažek předložit před nákupem, bez předložení zákaznické karty Blažek nelze žádnou z výhod členství v Blažek klubu uplatnit – s výjimkou postupu dle článku „Registrace nákupů bez zákaznické karty Blažek“.

V případě ztráty zákaznické karty Blažek může člen klubu v kterékoli značkové prodejně Blažek vyplnit novou přihlášku a získat novou kartu, která se na žádost člena klubu přiřadí k jeho účtu v Blažek klubu. Vydáním nové zákaznické karty Blažek zůstávají doposud nasbírané kredity za uskutečněné nákupy evidované na účtu člena v platnosti.

5. Reward card

Pro vydání Reward card je nutné získat alespoň 30 kreditů. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. vydá v měsíci následujícím po měsíci, kdy člen klubu získal třicátý kredit na svůj účet, Reward card v hodnotě 300 Kč. Tuto kartu zašle na korespondenční adresu člena Blažek klubu. Námitky proti správnosti a úplnosti vyúčtování kreditů, jakož i námitky při nedoručení Reward card lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vydání Reward card, které je uvedeno na účtu člena klubu, dostupném po přihlášení na internetových stránkách www.blazek.cz. Pokud budou námitky člena klubu proti správnosti a úplnosti vyúčtování kreditů či nedoručení Reward card shledány jako oprávněné, doručí společnost BLAŽEK PRAHA a.s. členovi klubu novou Reward card do jednoho měsíce od doručení námitek.

Reward card nelze vyměnit za finanční hotovost, má platnost tři měsíce od data vydání, pokud není na kartě uvedeno jinak. Lze ji uplatnit v kterékoli značkové prodejně Blažek v České republice, vyjma outletových prodejen. Reward card nelze kombinovat u jednoho kusu zboží s dalšími slevami. Na každé Reward card je uvedena hodnota a datum, do kterého může být uplatněna. Reward card je možné uplatnit pouze při současném předložení zákaznické karty Blažek příslušné k účtu, ke kterému byla Reward card vydána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí, které jsou důvodem pro neuznání Reward card, zaměstnanci značkové prodejny Blažek Reward card nepřijmou.

6. Neuznání Reward card

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo Reward card nepřijmout, pokud:

  1. Reward card je vydána k jinému zákaznickému účtu než předložená zákaznická karta Blažek,
  2. vypršela doba platnosti Reward card,
  3. identifikační číslo nebo datum platnosti uvedené na Reward card jsou nečitelné,
  4. Reward card nemá předepsané ochranné prvky nebo je viditelně poškozená, zejména údaje na kartě jsou přepsány či pozměněny,
  5. Reward card by byla použita v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub.

7. Registrace nákupů bez zákaznické karty Blažek

V případě, že člen Blažek klubu nepředloží při nákupu ve značkové prodejně Blažek svou zákaznickou kartu Blažek, je možné tento nákup zpětně načíst (registrovat) a získat tak za tento nákup kredity. Člen klubu přinese do jednoho měsíce od uskutečnění nákupu bez zákaznické karty Blažek na jakoukoli značkovou prodejnu Blažek originál nákupního dokladu a svou zákaznickou kartu Blažek. Zaměstnanci prodejny tento nákup zpětně načtou (zaregistrují). O zpětné načtení (registraci) nákupu a kreditů lze ve lhůtě do jednoho měsíce od uskutečnění nákupu požádat také na e-mailové adrese klub@blazek.cz. V obou případech je však možné připočítat maximálně jeden nákup uskutečněný v jednom kalendářním dni.

8. Zánik členství v Blažek klubu

Členství v Blažek klubu zaniká, pokud:

  1. člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce,
  2. člen klubu zneužil výhod, které mu Blažek klub poskytuje, nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub,
  3. na žádost člena klubu,
  4. člen klubu odvolá Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dojde k zániku tohoto Souhlasu jiným způsobem.

O zániku členství v Blažek klubu bude člen klubu písemně informován – vyjma případu zániku členství z důvodu, kdy člen klubu poskytl nesprávné údaje v přihlášce.

9. Změna hesla pro přístup na zákaznický účet člena Blažek klubu

V případě ztráty hesla (zapomenuté heslo) pro přihlášení na zákaznický (uživatelský) účet člena Blažek klubu je možné získat nové heslo kliknutím na odkaz „Nevíte své heslo“ v sekci „Přihlášení“ na internetových stránkách www.blazek.cz. V případě podezření, že heslo pro přístup na zákaznický (uživatelský) účet člena Blažek klubu je známo neoprávněné osobě, je člen klubu povinen heslo změnit v sekci „Změna údajů“ po přihlášení na uživatelský účet na internetových stránkách www.blazek.cz.

10. Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci Blažek klubu, tj. zejména kredity, bonusy, slevy, prémie a další odměny, nejsou právně vymahatelné. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub, zvláště pak veškeré přepočítací koeficienty. Členové Blažek klubu budou o těchto změnách informováni ve značkových prodejnách Blažek (vyvěšením aktuální verze Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub) a na internetových stránkách www.blazek.cz. Společnost Blažek si vyhrazuje právo kdykoli ukončit činnost Blažek klubu. Datum ukončení činnosti klubu bude oznámeno ve značkových prodejnách Blažek a na internetových stránkách www.blazek.cz. Pokud člen klubu nasbíral dostatečný počet kreditů do data ukončení činnosti klubu, poskytne společnost Blažek odpovídající počet Reward card podle platných přepočítacích koeficientů. V takovém případě je nutné Reward card uplatnit do 3 měsíců od data ukončení činnosti Blažek klubu. Platnost zbylých kreditů, za které nebyla Reward card vystavena, zaniká ke dni zániku Blažek klubu.

Aktuální znění Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub je dostupné na internetových stránkách www.blazek.cz a je vyvěšeno ve značkových prodejnách Blažek.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub v plném rozsahu nahrazují veškerá předchozí pravidla vztahující se k Blažek klubu, zejména pravidla upravující činnost Blažek klubu a členství v Blažek klubu, jakož i veškerá další pravidla spojená s Blažek klubem vydaná před datem 24. 5. 2018. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub nahrazují též pravidla uvedená na přihlášce člena do Blažek klubu, která byla registrována před datem účinnosti těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub jsou platná a účinná od 25. 5. 2018.

Blažek klub
Kontaktní údaje: P. O. Box 82, 225 82 Praha 025
infolinka: 844 844 830
e-mail: klub@blazek.cz

BLAŽEK PRAHA a.s.
Sídlo společnosti:
U Továren 261, 102 00 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25624407, DIČ: CZ25624407
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599

Korespondenční adresa:
Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice
e-mail: info@blazek.cz

www.blazek.cz