Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub

(dále také jen „pravidla“)

Úvodní ustanovení

Věrnostní program Blažek klub (dále také jen „klub“) je program pro zákazníky společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., IČO: 25624407, se sídlem Praha 10 − Hostivař, U Továren 261, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599 (dále jen „společnost BLAŽEK PRAHA a.s.“), která je provozovatelem sítě vlastních provozoven (dále jen „značkové prodejny Blažek“ či jednotlivě „značková prodejna Blažek“) a internetového obchodu BLAŽEK PRAHA a.s. (dále jen „internetový obchod Blažek“) na internetových stránkách www.blazek.cz. Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. Zákazníci se stávají členy klubu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují vyplněním a potvrzením tištěné nebo on-line přihlášky, případně jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Vznik členství v Blažek klubu

Členem klubu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky, která zcela a řádně vyplní tištěnou přihlášku do Blažek klubu nebo on-line registrační formulář a která vysloví souhlas se Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub a vyjádří svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do databáze zákazníků zřízené a spravované společností BLAŽEK PRAHA a.s., jakožto správcem těchto osobních údajů.

Po vyplnění tištěné přihlášky nebo on-line registračního formuláře do Blažek klubu je zákazníkovi (dále jen „člen klubu“) založen jeho zákaznický účet. Každý člen klubu má možnost přístupu ke svému zákaznickému účtu na internetových stránkách www.blazek.cz. K získání takového přístupu musí člen klubu uvést svoji e-mailovou adresu.

Přihlášku do Blažek klubu je možné na požádání získat v každé značkové prodejně Blažek. On-line registraci je možné provést prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.blazek.cz.

Odměny v Blažek klubu

Každý nákup uskutečněný ve značkových prodejnách Blažek nebo v internetovém obchodě Blažek je evidován na zákaznickém účtu člena klubu. Podle celkové výše nákupů je každý člen klubu zařazen do jedné ze čtyř úrovní členství (3 star, 4 star, 5 star, Chairman), získává odměny ve formě Reward card a čerpá další výhody spojené s danou úrovní členství. Aktualizace úrovně členství probíhá denně na základě všech nákupů uskutečněných za předchozích 24 měsíců. Aktuální přehled všech výhod pro jednotlivé úrovně členství je vždy uveden na internetových stránkách www.blazek.cz a také ve všech značkových prodejnách Blažek.

Do celkové výše nákupů, které se evidují na zákaznickém účtu člena klubu, se započítává i odstoupení od kupní smlouvy, tj. návrat zboží zakoupeného ve značkových prodejnách Blažek nebo v internetovém obchodě Blažek.

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužití zákaznického účtu omezit vydání Reward card a omezit čerpání dalších výhod spojených s členstvím v Blažek klubu. O omezení vydání Reward card a o omezení čerpání dalších výhod bude člen klubu vždy písemně vyrozuměn.

Při zániku nebo ukončení členství člena klubu v Blažek klubu zaniká k datu ukončení členství nárok na přidělení odměn a čerpání všech dalších výhod spojených s členstvím v Blažek klubu.

Zákaznická karta Blažek

Bezprostředně po registraci do Blažek klubu je každému členu Blažek klubu současně se založením zákaznického účtu vygenerována také virtuální zákaznická karta. Číslo zákaznické karty nalezne každý člen klubu na svém zákaznickém účtu po přihlášení na zákaznický účet v sekci „Přihlášení“ na internetových stránkách www.blazek.cz. Každému členovi klubu může být vygenerováno pouze jedno číslo zákaznické karty.

Člen klubu musí prokázat své členství v Blažek klubu předložením čísla zákaznické karty před nákupem. Bez identifikace zákaznického účtu člena Blažek klubu nelze ve značkových prodejnách Blažek žádnou z výhod členství v Blažek klubu uplatnit. Při nákupech v internetovém obchodě Blažek na stránkách www.blazek.cz je pro čerpání výhod spojených s členstvím v Blažek klubu rovněž nutná identifikace člena Blažek klubu a to přihlášením na zákaznický účet člena klubu.

Reward card

Podle aktuální úrovně členství a výše nákupů získává člen klubu odměny formou Reward card. Reward card se generují každý první den v měsíci z nákupů a návratů za dva předcházející kalendářní měsíce, přičemž nákupy se počítají pouze z prvního ze dvou měsíců a návraty se počítají z obou měsíců. Reward card je následně odeslána na korespondenční adresu člena klubu.

Minimální hodnota nákupů pro získání Reward card je 10 000Kč. Jestliže hodnota nákupů nedosahuje této minimální hodnoty, pak jsou nákupy převedeny do dalšího období. Do dalšího období je převeden také zůstatek nákupů v případě, že pro vygenerování Reward card nebyla využita celková výše nákupů uskutečněných v daném období.

Námitky proti správnosti a úplnosti vyúčtování, jakož i námitky při nedoručení Reward card lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vydání Reward card, které je uvedeno na zákaznickém účtu člena klubu, který je dostupný po přihlášení v sekci „Přihlášení“ na internetových stránkách www.blazek.cz. Pokud budou námitky člena klubu proti správnosti a úplnosti vyúčtování či nedoručení Reward card shledány jako oprávněné, doručí společnost BLAŽEK PRAHA a.s. členovi klubu novou Reward card do jednoho měsíce od doručení námitek.

Reward card je platná dva měsíce od data vydání, pokud není přímo Reward card nebo na zákaznickém účtu člena klubu uvedeno jinak. Lze ji uplatnit v kterékoli značkové prodejně Blažek v České republice, vyjma outletových prodejen a e-shopu. Reward card nelze kombinovat u jednoho kusu zboží s dalšími slevami. Reward card nelze vyměnit za finanční hotovost, nelze ji použít na nákup dárkových finančních poukázek a služeb.

Na každé Reward card je uvedena hodnota slevy a datum, do kterého může být uplatněna. Reward card je vázána k zákaznickému účtu, ke kterému byla vydána a lze ji proto uplatnit pouze na nákup, který je vázán ke stejnému zákaznickému účtu. Jakékoli nesrovnalosti a rozpory mezi zákaznickým účtem, ke kterému byla Reward card vydána a účtem, na který má být nákup s uplatněním Reward card zaevidován, jsou důvodem pro neuznání Reward card a zaměstnanci značkové prodejny Blažek takovou Reward card nepřijmou.

Neuznání Reward card

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo Reward card nepřijmout, pokud:
Reward card je vydána k jinému zákaznickému účtu než ke kterému má být uplatněna;
vypršela doba platnosti Reward card;
identifikační číslo nebo datum platnosti jsou nečitelné;
Reward card nemá předepsané ochranné prvky nebo je viditelně poškozená, zejména údaje na kartě jsou přepsány či pozměněny;
člen klubu získal Reward card v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub.

Registrace nákupů bez zákaznické karty Blažek

V případě, že člen Blažek klubu nepředloží před nákupem ve značkové prodejně Blažek číslo své zákaznické karty Blažek, je možné tento nákup dodatečně načíst (registrovat) na zákaznický účet ve lhůtě do jednoho měsíce od uskutečnění nákupu.

O dodatečné načtení (registraci) nákupu lze požádat na kterékoli značkové prodejně Blažek po předložení originálu nákupního dokladu a čísla zákaznické karty Blažek. O dodatečné načtení (registraci) nákupu lze požádat také na e-mailové adrese klub@blazek.cz zasláním čísla prodejního dokladu a čísla zákaznické karty Blažek. V obou případech je však možné připočítat maximálně jeden nákup uskutečněný v jednom kalendářním dni.

Nákup je na zákaznický účet dodatečně načten ve lhůtě 7dnů od podání žádosti.

Aktualizace kontaktních údajů

V případě změny kontaktních údajů člena klubu je člen klubu tyto kontaktní údaje povinen aktualizovat na svém zákaznickém účtu v sekci „Změna údajů“ po přihlášení zákaznický účet na internetových stránkách www.blazek.cz.

Změna hesla pro přístup na zákaznický účet člena Blažek klubu

V případě ztráty hesla (zapomenuté heslo) pro přihlášení na zákaznický účet člena klubu je možné získat nové heslo kliknutím na odkaz „Nevíte své heslo“ v sekci „Přihlášení“ na internetových stránkách www.blazek.cz. V případě podezření, že heslo pro přístup na zákaznický účet člena klubu je známo neoprávněné osobě, je člen klubu povinen heslo změnit v sekci „Změna údajů“ po přihlášení na zákaznický účet na internetových stránkách www.blazek.cz.

Zánik členství v Blažek klubu

Členství v Blažek klubu zaniká, pokud:
člen klubu poskytl při registraci do Blažek klubu nesprávné údaje;
člen klubu zneužil výhod, které mu Blažek klub poskytuje, nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly věrnostního programu Blažek klub;
na žádost člena klubu;
člen klubu odvolá Souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dojde k zániku tohoto Souhlasu jiným způsobem.

O zániku členství v Blažek klubu bude člen klubu písemně informován – vyjma případu zániku členství z důvodu, kdy člen klubu poskytl při registraci do Blažek klubu nesprávné údaje.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci Blažek klubu, zejména Reward card nejsou právně vymahatelné. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub, zvláště pak veškeré přepočítací koeficienty. Členové Blažek klubu budou o těchto změnách informováni ve značkových prodejnách Blažek (vyvěšením aktuální verze Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub) a na internetových stránkách www.blazek.cz. Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit činnost Blažek klubu. Datum ukončení činnosti klubu bude oznámeno ve značkových prodejnách Blažek a na internetových stránkách www.blazek.cz. Pokud člen klubu realizoval do data ukončení činnosti klubu nákupy ve výši nutné pro vygenerování Reward card, poskytne členu klubu společnost BLAŽEK PRAHA a.s. odpovídající počet Reward card podle platných přepočítacích koeficientů. V takovém případě je nutné Reward card uplatnit do 2 měsíců od data ukončení činnosti Blažek klubu. Zůstatek nákupů, za které nebyla Reward card vystavena, zaniká ke dni zániku Blažek klubu.

Aktuální znění Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub je dostupné na internetových stránkách www.blazek.cz a ve všech značkových prodejnách Blažek.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub v plném rozsahu nahrazují veškerá předchozí pravidla vztahující se k Blažek klubu, zejména pravidla upravující činnost Blažek klubu a členství v Blažek klubu, jakož i veškerá další pravidla spojená s Blažek klubem vydaná před datem 22. 3. 2020. Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub nahrazují též pravidla uvedená na přihlášce člena do Blažek klubu, která byla registrována před datem účinnosti těchto Všeobecných pravidel věrnostního programu Blažek klub.

Tato Všeobecná pravidla věrnostního programu Blažek klub jsou platná a účinná od 22. 3. 2020.

Blažek klub Kontaktní údaje: P. O. Box 82, 225 82 Praha 025, infolinka: 844 844 830, e-mail: klub@blazek.cz

BLAŽEK PRAHA a.s., Sídlo společnosti: U Továren 261, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 25624407, DIČ: CZ25624407, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599

Korespondenční adresa: Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: info@blazek.cz, www.blazek.cz