Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely věrnostního programu Blažek klub a zařazením do databáze zákazníků zřízené a spravované společností BLAŽEK PRAHA a.s., IČO: 25624407, se sídlem Praha 10 − Hostivař, U Továren 261, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12599, email: info@blazek.cz (dále jen „BLAŽEK PRAHA a.s.“), jakožto správcem těchto osobních údajů. Mezi zpracovávané údaje patří osobní údaje v rozsahu registračního formuláře, záznamy pohybů na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. (tzv. cookies), data o objednávkách a nákupech. Souhlasím s možností využití manuálního i automatizovaného zpracování, na jehož základě může být rozhodnuto o vytvoření personalizované nabídky produktů nebo služeb, zasílání obchodních sdělení, propagačních nebo reklamních materiálů či pozvánek na akce pořádané společností BLAŽEK PRAHA a.s. e-mailem, poštovní zásilkou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS. Tento souhlas uděluji na dobu trvání členství v Blažek klubu a po ukončení členství na dobu nezbytně nutnou za účelem ochrany oprávněných zájmů správce a pro vypořádání vztahů z ukončení členství (archivace, atd.).

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoli odvolán elektronicky na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., na e-mailové adrese dpo@blazek.cz nebo písemně na korespondenční adrese společnosti BLAŽEK PRAHA a.s., Ortenovo náměstí 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

BLAŽEK PRAHA a.s. jako správce zpracovává osobní údaje též prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž souhlasím, že společnost BLAŽEK PRAHA a.s. je oprávněna mé osobní údaje těmto zpracovatelům poskytnout, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli dle předchozí věty se rozumí zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení. Seznam zpracovatelů, kterým společnost BLAŽEK PRAHA a.s. aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách společnosti BLAŽEK PRAHA a.s.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování. Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, máte právo být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Dále máte právo požadovat předání všech osobních údajů, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a společnosti BLAŽEK PRAHA a.s. na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Na Vaši žádost Vám tyto informace poskytneme bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán státní správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Podrobná pravidla věrnostního programu Blažek klub a další informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech najdete na www.blazek.cz.