Krejčovství Blažek oblek Ing. Loro Piana & C.

Obleky na míru
Ing. Loro Piana & C.

Tomáš Satoranský v obleku Ing. Loro Piana & C.

Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.
Krejčovství Blažek obleky na míru Ing. Loro Piana & C.

Už jste četli v Blažek magazínu?

článek hero

RAIN SYSTEM OCHRÁNÍ PŘED DEŠTĚM, PRACHEM I NEČISTOTAMI

Přečíst článek »

O Ing. Loro Piana & C.

Spo­leč­nost zajiš­ťuje kva­litu svých látek odbě­rem nej­lep­šího suro­vého mate­ri­álu. Hledá zdroje a ty pak trvale pod­po­ruje. Je tomu tak i u živo­čiš­ného druhu vikuňa žijí­cího ve vyso­kých nad­moř­ských výš­kách Peru, který se ocitl na pokraji vyhy­nutí a kde Ing. Loro Piana & C. svým zása­hem výrazně při­spěla k jeho zacho­vání. Tento divoký druh lamy pro­du­kuje velmi vzác­nou vlnu, která je nej­jem­nější na světě.

Ing. Loro Piana & C. pod­po­ruje též chovy kaš­mír­ských koz v Mon­gol­sku, které jsou zdro­jem nej­kva­lit­něj­šího kaš­míru a zasa­huje i do chovu ovcí v Aus­trá­lii, na Novém Zélandě a na Tasmá­nii. Zde se snaží moti­vo­vat cho­va­tele, kteří mají rok od roku lepší výsledky v chovu ovcí pro­du­ku­jí­cích super­jem­nou vlnu. Pro kva­litu látky je samo­zřejmě velmi důle­žitý celý výrobní pro­ces, designem a apli­kací nových tech­no­lo­gií počí­naje, kon­t­ro­lou mate­ri­álu konče.

Další akti­vi­tou Ing. Loro Piana & C. je obnova sta­ro­dáv­ných výrob­ních postupů látek z růz­ných konců světa. Tak se poda­řilo vyvi­nout přízi vyro­be­nou z vlá­ken stonku rost­liny lotosu, který roste na jeze­rech v Barmě (Mya­n­maru) a další zcela uni­kátní látky, k jejichž výrobě vedla dlouhá cesta hle­dání a výzkumu.

Ing. Loro Piana & C. má dlou­ho­le­tou tra­dici – spo­leč­nost dodá­vala nej­jem­nější vlnu a kaš­mír těm nej­ná­roč­něj­ším zákaz­ní­kům na světě a v prů­běhu šesti gene­rací si vybu­do­vala ve světě pozici před­ního výrobce vlně­ných a kaš­mí­ro­vých látek. Záro­veň je již dlou­hou dobu na přední příčce v nákupu nej­jem­nější a tedy nej­lepší vlny na světě. Pra­vi­delně již více než 20 let naku­puje nej­kva­lit­nější balík vlny na celém světě (Record Bale), ze kte­rého lze vyro­bit látku na pou­hých 50 obleků.

Číst více